ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Α"

 • Α μεν ξυνήκα σποδαία, οίμαι δε και α μη ξυνήκα κρείττω είναι.
  ειπώθηκε από:

 • Α μη δει ποιείν, μηδέ υπονοού ποιείν.
  σημαίνει:

 • Αβρόχοις ποσί.
  σημαίνει:

 • Αγαθή και μάζα μετ' άρτον.
  σημαίνει:

 • Αγαθών ου το μη αδικέειν, αλλά το μηδέ εθέλειν.
  σημαίνει:

 • Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.
  σημαίνει :

 • Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
  σημαίνει :

 • Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
  σημαίνει:

 • Αγροίκου μην καταφρόνει ρήτορος.
  σημαίνει πως:

 • Αγωγή τών πολιτών κυριώτατον καί μέγιστον πρός ευδαιμονίαν πόλεως.
  σημαίνει:

 • Αγών πρόφασιν ούκ επιδέχεται.
  σημαίνει πως :

 • Αδριάντα γαργαλίζεις.
  σημαίνει πως:

 • Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
  σημαίνει :

 • Αεί γαρ ευ πίπτουσιν οι Διός κύβοι
  σημαίνει:

 • Αεί κολοιός ποτί κολοιόν ιζάνει.
  σημαίνει πως:

 • Αεί πάντα ρει
  σημαίνει:

 • Αεί τα πέρυσι βελτίω.
  εξήγηση:

 • Αετόν κάνθαρος μαιεύεται.
  λέγεται για :

 • Αετός εν νεφέλαις.
  λέγεται για :

 • Αθάνατον έχθραν μη φύλαττε θνητός ως.
  σημαίνει:

 • Αι Ιβύκου γέρανοι.
  λέγεται:

 • Αι Οιδίποδος αραί.
  λέγεται:

 • Αι χάρητες γυμναί
  λέγεται:

 • Αιγιαλώ λαλείς.
  σημαίνει:

 • Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.
  σημαίνει:

 • Αιέν αριστεύειν.
  ολόκληρη φράση.:

 • Αιθίοπα λευκαίνεις ή Αιθίοπα σμήχεις.
  σημαίνει:

 • Αιξ ουρανία.
  δηλώνει:

 • Αιξ ούτω τέτοκεν, έριφος δι επί δώματος παίζει.
  λέγεται:

 • Αισχρόν τε μοχθείν μή θέλειν νεανίαν.
  δηλαδή:

 • Ακίνητα κινείν.
  σημαίνει:

 • Ακλητί κωμάζουσιν εις φίλων φίλοι.
  σημαίνει πως:

 • Αλλοτρίων μη επιθύμει
  σημαίνει :

 • Αλωπεκίζειν προς ετέραν αλώπεκα.
  λέγεται:

 • Αλώπηξ είναι.
  σημαίνει:

 • Αμ' έπος αμ' έργον.
  σημαίνει:

 • Αμάθεια μεν θράσσος, λογισμός δε όκνον φέρει.
  σημαίνει πως:

 • Αμαθέστερον πως είπε και σαφέστερον.
  σημαίνει πως:

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει :

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει :

 • Αμαθία μέν θράσσος, λογισμός δέ όκνον φέρει.
  σημαίνει :

 • Αμαθίην άμεινον κρύπτειν. Εργον δέ έν ανέσει καί παρ οίνον.
  σημαίνει :

 • Αμαλθείας κέρας.
  σημαίνει :

 • Αμείνονα βασιλέα είναι τον εαυτού δυνάμενον άρχειν των παθών.
  σημαίνει:

 • Αν μη κρέα παρή στερκτέον τω ταρίχω.
  σημαίνει:

 • Αν μη πηλόν τύψης κέραμος ού γίνεται.
  σημαίνει:

 • Αν χωλώ παροικήσεις υποσκάζει μαθήση.
  ή διαφορετικά:

 • Αναφαίρετο κτήμα εστί παιδεία βροτοίς.
  σημαίνει πως:

 • Ανδρός γέροντος αι γνάθοι βακτηρία.
  σημαίνει πως:

 • Ανδρός γέροντος άσταφίς το κρανίον
  σημαίνει:

 • Ανδρός κακώς πράσσοντος κεποδών φίλοι.
  σημαίνει :

 • Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος
  σημαίνει:

 • Ανέμου παιδίον.
  σημαίνει:

 • Ανέμους γεωργείς.
  λέγεται:

 • Ανέμω διαλέγεται.
  σημαίνει:

 • Ανεμώναι λόγων.
  σημαίνει:

 • Ανεξερεύνητοι οι βουλαί του Κυρίου / Υψίστου
  σημαίνει:

 • Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.
  σημαίνει:

 • Ανεπαύθει εν ειρήνη.
  σημαίνει :

 • Ανεωγμέναι Μουσών θύραι
  λέγεται:

 • Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.
  σημαίνει πως:

 • Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.
  ..:

 • Αντί πέρκης σκορπίων
  σημαίνει πως:

 • Αντιπελαργείν
  σημαίνει:

 • Αντλείν αμφοτέρεις.
  σημαίνει πως:

 • Απαντας ή παίδευσις ημέρους ποιεί.
  σημαίνει :

 • Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ.
  δηλώνει πως:

 • Από κώπης επί βήμα.
  λέγεται για :

 • Από μείζονος ανδρός άλευε
  σημαίνει:

 • Από Ναννάκου.
  σημαίνει :

 • αργός μη ίσθι μηδ' αν πλουτής
  σημαίνει:

 • Αργυραίς λόγχαις μάχου, και πάντων κρατήσεις.
  δηλώνει:

 • Αργύρου κρήναι λαλούσιν.
  λέγεται για :

 • Αρχή άνδρα δείκνυσι.
  σημαίνει πως:

 • Αρχή δε τοι ήμισυ παντός.
  σημαίνει πως:

 • Αρχή σοφίας γνώσις αγνοίας.
  επίσης:

 • Ατυχής εστιν ο την ατυχίαν μη φέρων.
  σημαίνει:

 • Ατυχίαν μη ονειδίζειν, νέμεσιν αιδούμενον.
  σημαίνει:

 • Αφ ίππων επ' όνους.
  λέγεται:

 • Αφ΄υψηλού μου καταγελάς.
  σημαίνει πως: