ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Γ"

 • Γάλα ορνίθων.
  εννοεί:

 • Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.
  δηλαδή:

 • Γέρων βους απένθητος δομοίσιν.
  λέγεται για :

 • Γηράσκω δε αεί πολλά διδασκόμενος.
  ή διαφορετικά:

 • Γλαυξ εις Αθήνας.
  σημαίνει :

 • Γλυκειά οπώρα φύλακος εκλελοιπότος.
  λέγεται για :

 • Γλώσσα που πορεύη; Πόλιν ανορθώσασα, και πόλιν αναστρέψουσα.
  δηλώνει ότι:

 • Γνώθι σαυτόν.
  δηλώνει πως:

 • Γραυς ανακροτήσασα πολύν κονιορτόν εγείρει.
  σημαίνει πως:

 • Γραυς βακχεύει.
  σημαίνει :

 • Γυμνός ως εκ μήτρας.
  δηλαδή:

 • Γυνή δε χρηστή πηδάλιον έστ οικίας.
  σημαίνει πως :

 • Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.
  επίσης:

 • Γυνή εστί δαπανηρόν φύσει
  σημαίνει πως :

 • Γυνή τε πάντων αγριότατων κακό.
  σημαίνει πως :

 • Γυψ κόρακα εγγυάται.
  σημαίνει πως :