ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ε"

 • Εάν εγγυήσης σον φίλον, παραδώσεις σην χείρα εχθρώ
  σημαίνει:

 • Εάν ευ ποιείς γνώση, τινί ποιείς.
  σημαίνει:

 • Εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής.
  σημαίνει πως:

 • Εάν μη ικανός φιλοσοφήση, ουδέ ποτέ έσται λέγειν περί ουδενός
  σημαίνει πως:

 • Εάν μη κρέας παρή τάριχος στέργεται
  σημαίνει:

 • Εάν τα παρεληλυθότα μνημονεύεις, άμεινον περί των μελλόντων βουλεύσει.
  σημαίνει πως:

 • Εάν τις μη τρέφη τους γονέας άτιμος έστι
  σημαίνει πως:

 • Εάν χωλώ παροικήσεις, υποσκάζεις μαθήσει
  δηλαδή:

 • Εαυτόν ου τρέφων κύνας τρέφει.
  σημαίνει:

 • Εαυτόν ού τρέφων, κύνας τρέφεις.
  λέγεται για:

 • Ει μη δύνατο βουν, έλαυγεν δ' όνον
  σημαίνει πως:

 • Ει μη ιατροί ήσαν, ουδέν αν ην των γραμματικών μωρότερων.
  δηλώνει:

 • Ει μη ταχέως απολοίμεθα, ουκ αν εσώθημεν.
  εννοεί πως:

 • Ειπών α θέλεις, αντάκου α μη θέλεις.
  σημαίνει πως:

 • Ειρήσθω εν παρόδω
  λέγεται :

 • Εις ανήρ ουδείς ανήρ.
  δηλώνει:

 • Εις ανήρ ουδείς ανήρ.
  σημαίνει:

 • Εις Θεών ήλθεν ώτα.
  εννοεί πως:

 • Εις ψάμμον οικοδομειν.
  σημαίνει:

 • Εκ βορβόρου φιλολογείς.
  σημαίνει:

 • Εκ γαίης γαρ πάντα και εις γην πάντα τελευτά.
  .:

 • Εκ δυοίν τρία βλέπεις.
  σημαίνει:

 • Εκ λύκου στόματος.
  λέγεται για :

 • Εκ του βίου κράτιστόν εστιν υπεξελθείν ως εκ συμποσίου, μήτε διψώντα, μήτε μεθύοντα.
  δηλαδή:

 • Εκ του γαρ εσοράν ανθρώποι εράν.
  δηλώνει:

 • Εκ τριχός κρεμάται.
  σημαίνει πως:

 • Εκδεδαρμένον δέρεις.
  σημαίνει:

 • Ελαίω πυρ σβεννύεις.
  σημασία:

 • Ελεύθεραι αίγες αρότρων.
  λεγεται:

 • Ελεύθερον αδύνατον είναι τόν πάθεσι δουλεύοντα καί υπό παθών κρατούμενον.
  από τον :

 • Ελευθέρους αφήκε πάντας ο Θεός,ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκε.
  σημαίνει :

 • Ελέφαντα εκ μυίας ποιεί.
  λέγεται για:

 • Ελέφαντος ουδέν διαφέρεις.
  λέγεται για :

 • Εμου θάνατος γαία πυρί μιχθήτω
  εννοεί:

 • Εμπειρία εστί το των ομοειδών πλήθος
  σημαίνει:

 • Εν αλλοτρίοις παραδείγμασι παίδευε σαυτόν,καί απαθής τών κακών έση.
  σημαίνει:

 • Εν θέρει την χλαίνα κατατρίβεις.
  σημαίνει πως:

 • Εν κρυπτώ και παραβύστω
  λέγεται :

 • Εν μόνον αγαθόν είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την αμαθίαν.
  δηλαδή:

 • Εν πιθήκοις όντα δει είναι πίθηκον.
  σημαίνει πως:

 • Εν πίθω την κεραμείαν μανθάνειν.
  δηλαδή:

 • Εξ ονύχων λέοντα.
  σημαίνει πως:

 • Εορτής κατόπιν ηδύσματα φέρει.
  λέγεται για :

 • Επό τα βελτίω.
  σημαίνει :

 • Εργω ουκέτι μύθω.
  σημαίνει :

 • Εστίαν τίμα.
  σημαίνει :

 • Εύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι.
  γράφτηκε:

 • Εύρηκα ο ούκ εζήτουν.
  λέγεται:

 • Ευτυχούντες ούκ επίστανται φέρειν (τήν ευτυχίαν.
  σημαίνει :

 • Ευτυχών μέν μέτριος ίσθι, δυστυχών δέ φρόνιμος.
  σημαίνει :

 • Εχθρός δε καν καλά ποιήση, κακά έστιν.
  δηλώνει:

 • Εχινός τον χειμώνα.
  λέγεται για :