ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ι"

 • Ιατρική σώματος νόσους ακέεται, σοφίη δε ψυχάν παθών αφαιρέεται.
  σημαίνει:

 • Ιατρός αδόλεσχος επί νόσω νόσος.
  σημαίνει :

 • Ιερόν η συμβουλή έστιν.
  δηλώνει:

 • Ινα τώ παραδείγματι φωτεινότερου ποιήσω τόν λόγον.
  σημαίνει :

 • Ινα τώ παραδείγματι φωτεινότερου ποιήσω τόν λόγον.
  σημαίνει :