ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Λ"

 • Λάθε βιώσας.
  δηλώνει:

 • Λέων ξίφος έχων.
  λέγεται :

 • Λίθοι τε και πλίνθοι και κέραμοι, ατάκτως ερριμένα, ουδέν χρήσιμα εστί
  σημαίνει:

 • Λίθον διαλέγου.
  σημαίνει:

 • Λόγος έργου σκιή.
  σημαίνει :

 • Λύκος αετόν φεύγει.
  λέγεται:

 • Λύκος αίγαν εκκαλών.
  λέγεται:

 • Λύκος εν αιτία γίνεται, καν φέρη καν μη φέρη.
  δηλώνει:

 • Λύκος περί φρέαρ χορεύει.
  λέγεται:

 • Λύκος προ βοής σπεύδει.
  λέγεται:

 • Λύκου πτερόν ζητείς.
  σημαίνει:

 • Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
  σημαίνει :

 • Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
  σημαίνει :

 • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
  σημαίνει πως:

 • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
  σημαίνει: