ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ο"

 • Ο από μηχανής θεός.
  λέγεται:

 • Ο βίος βραχύς η δε τέχνη μακρά.
  σημαίνει :

 • Ο γέγονε, γέγονε.
  ή αλλιώς:

 • Ο γέγραφα, γέγραφα
  σημαίνει :

 • Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω.
  σημαίνει πως:

 • Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
  εννοεί:

 • Ο Κρης την θάλατταν.
  λέγεται για :

 • Ο μέν δειλός τής πατρίδος, ό δέ φιλόδοξος τής πατρώας ουσίας εστί προδότης.
  σημαίνει :

 • Ο μή επαινών τήν εαυτού οικίαν,κτισθησομένης κεραμίδος αποκτενείται.
  σημαίνει :

 • Ο τής φιλοδοξίας έρως τών ανθρώπων τόν νού επιθολαί.
  σημαίνει :

 • Οδού παρούσης, την ατραπόν μή ζήτει.
  σημαίνει:

 • Οι καιροί ου μενετοί
  σημαίνει:

 • Οι καιροί ου μενετοί.
  σημαίνει:

 • Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.
  σημαίνει :

 • Οίκος φίλος, οίκος άριστος.
  δηλώνει:

 • Ομοφροσύνη φιλίην ποιέει.
  σημαίνει :

 • Οξύτερωον οι γείτονες βλέπουσι των αλωπέκων.
  εννοεί:

 • Ορθού ουδέν ορθώτερον.
  εννοεί πως:

 • Ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ ο πλους.
  λέγεται :

 • Ου το εράν νόσος αλλά το μη εράν. Ει γαρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες.
  δηλαδή:

 • Ού τό πλουτείν καλόν,αλλά τό έκ καλών πλουτείν.
  σημαίνει :

 • Ουδέ το Δίωνος γρυ.
  σημαίνει:

 • Ουδέ των τα Πυθαγόρου μυθολογούντων ήκουσας.
  λέγεται για :

 • Ουδείς αυτός εαυτού κατηγόρησε πώποτε.
  σημαίνει :

 • Ουδείς εκών κακός.
  σημαίνει:

 • Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ οι πόνοι τίκτουσι τήν ευδοξίαν.
  σημαίνει :

 • Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ,άλλ'οι πόνοι τίκτουσι τήν ευδοξίαν.
  δηλώνει:

 • Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
  δηλαδή:

 • Ουκ αεί θέρος έσεται, ποιείσθε καλιάς
  σημαίνει :

 • Ούκ ένι ιατρικήν είδέναι,όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
  σημαίνει :

 • Ουκ επαινεθείης ουδέ περί το δείπνον.
  λέγεται :

 • Ούτε ίππω χωρίς χαλινού ούτε πλούτω χωρίς λογισμού δυνατόν ασφαλώς χρήσασθαι.
  σημαίνει :

 • Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ μιάς ελπίδος ορμιστέον.
  σημαίνει :

 • Οψόμεθα εις Φιλίππους
  σημαίνει :