ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Π"

 • Παθείν τον έρξαντα θέσμιον γάρ
  σημαίνει:

 • Παιδεία ευτυχούσι μεν κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιο
  σημαίνει :

 • Παιδεία της μεν πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίους κόσμος
  δηλαδή :

 • Παιδεία τοίς μέν νέοις σωφροσύνη,τοίς δέ πένησι πλούτος,τοίς δέ πλουσίοις κόσμος.
  σημαίνει :

 • Παιδείαν κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς.
  σημαίνει πως:

 • Παιδεύειν ούν ανθρώπους καί θείους απεργάζεσθαι.
  σημαίνει :

 • Παιδία καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τα αγαθά φέρει
  σημαίνει:

 • Πάντες οί άνθρωποι τού ειδέναι ορέγονται φύσει.
  σημαίνει :

 • Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.
  σημαίνει :

 • Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα. Αυτή γάρ εστι ή τίκτει τάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.
  σημαίνει:

 • Πάντων κτισμάτων κράτιστόν εστι φίλος σαφής καγαθός.
  σημαίνει :

 • Παρά μεν των θεών υγείαν εύχονται, πάντα δε οι πλείστοι ταναντία τη υγεία πράττουσιν.
  σημαίνει :

 • Παρέρχεται ώς όναρ ή ήβη.
  σημαίνει :

 • Πάσα γη πατρίς.
  δηλώνει:

 • Πάσα δουλεία παρά φύσιν εστί.
  σημαίνει :

 • Πάσα δουλεία παρά φύσιν εστί.
  σημαίνει:

 • Πασά τε επιστήμη,χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής,πανουργία τις, καί ού σοφία φαίνεται.
  σημαίνει :

 • Πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται.
  σημαίνει:

 • Πατρίδα μεν την οικουμένην προσέταξεν ηγείσθαι πάντας.
  σημαίνει :

 • Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.
  σημαίνει :

 • Πείσας λάβε, μη βιασάμενος.
  σημαίνει :

 • Πένης ων πλουσίοι μη επιτίμα, ην μη μέγα ωφελής.
  σημαίνει:

 • Πενία δε σοφίαν έλαχε.
  δηλώνει:

 • Πενία τέχνας κατεργάζεται.
  σημαίνει:

 • Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
  σημαίνει :

 • Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς.
  σημαίνει :

 • Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται.
  σημαίνει :

 • Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι.
  σημαίνει:

 • Πολλοί στρατηγοί Καρίαν απώλεσαν.
  αλλιώς:

 • Πολυπειρίη και πολυμαθείη μετά κακής αγωγής γίγνεται πολύ τούτων μείζων ζημία.
  δηλώνει πως:

 • Πόνοι γεννώσι δόξαν,κάματοι προξενούσι στεφάνους.
  σημαίνει :

 • Ποταμός θαλάττη ερίζει.
  δηλώνει:

 • Ποταμός τα πόρρω ποτίζων, τα δε έγγιον καταλείπει.
  λέγεται για :

 • Πράττε αμεταμέλητα.
  σημαίνει :

 • Πράττε μεγάλα μη υποσχόμενος μεγάλα.
  σημαίνει :

 • Πριν εσφάχθαι, δέρεις.
  σημαίνει :

 • Προ της νίκης το εγκώμιον άδεις.
  σημαίνει:

 • Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.
  σημαίνει :

 • Προς κέντρα λακτίζεις
  σημαίνει :

 • Προς το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται
  σημαίνει πως:

 • Πρώτον,οίμαι,τών έν ανθρώποις εστί παίδευσις.
  σημαίνει :