ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Σ"

 • Σελίνου δείται.
  λέγεται :

 • Σιγάν τήν αλήθειαν χρυσόν εστι θάπτειν.
  σημαίνει :

 • Σίδηρον πλείν διδάσκεις.
  σημαίνει:

 • Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον· ή μάθε παίζειν ή φέρε τας οδύνας.
  δηλώνει:

 • Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
  σημαίνει :

 • Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
  σημαίνει :

 • Σύμβουλος σοφός, τείχος ελπίδος, πηγή γλυκειά ομιλία μετά συνετών.
  σημαίνει :

 • Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
  σημαίνει:

 • Σύν μυρίοισι τά καλά γίγνεται πόνοις.
  σημαίνει πως:

 • Συνελόντι ειπείν
  σημαίνει :