ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Τ"

 • Τα αγαθά κόποις κτώνται.
  σημαίνει :

 • Τα δε αισχρά κέρδη συμφοράς εργάζεται.
  σημαίνει :

 • Τα δε μη παθήματα εάν τα αχάριστα μαθηματα γέγονε.
  λέγεται :

 • Τά δέ μοι παθήματα μαθήματα γέγονεν.
  σημαίνει :

 • Τα δε μοι παθήματα τα εόντα αχάριτα μαθήματα γέγονεν.
  σημαίνει :

 • Τα δειλά κέρδη πημμονάς εργάζεται
  δηλαδή:

 • Τα εκ των αμαξών.
  σημαίνει :

 • Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
  σημαίνει :

 • Τα μεν υψηλά ταπεινούν, τα δε ταπεινά υψούν.
  σημαίνει πως:

 • Τα μηδέν προς τον Διόνυσον.
  δηλώνει:

 • Τα πάντα ρει
  σημαίνει:

 • Τα πολλά πράττειν ουκ εν ασφαλεί βίω.
  εννοείται:

 • Τά χαλεπά ταίς επιμελείαις αλίσκεται.
  σημαίνει :

 • Τέλος όρα βίου.
  δηλώνει:

 • Τη μεν ύδωρ φέρει, τη δε ετέρα το πυρ.
  λέγεται :

 • Τήν ελευθερίαν ελοίμην ανθ ών έχω καί άλλων πολλών.
  σημαίνει :

 • Τί ήδιστον;το επιτυγχάνειν.
  σημαίνει :

 • Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν, αύτη παρέστη.
  δηλώνει :

 • Τι σοφώτερον; Χρόνος. Τα μεν γαρ εύρηκεν ούτος ήδη, τα δ' ευρήσει.
  σημαίνει :

 • Τίκτει τοι κόρος ύβριν, όταν κακώ ανδρί παρείη.
  δηλαδή:

 • Τις είναι θέλεις σαυτώ πρώτον ειπέ. Είθ’ ούτως ποίει ά ποιείς
  δηλώνει:

 • Τίς ευδαίμων; Ο τό σώμα υγιής,τήν δέ τύχην εύπορος,τήν δέ ψυχήν ευπαίδευτος.
  σημαίνει :

 • Τό γάρ τραφήναι μή καλώς αιδώ φέρει.
  σημαίνει :

 • Τό γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας ανθρωπίνης.
  σημαίνει :

 • Το εν τη καρδία του νηφόντος, επί της γλώσσης του μεθύοντος. Εν οίνω η αλήθεια.
  δηλαδή:

 • Τό εύ πράττειν ακόρεστον έφυ.
  σημαίνει :

 • Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.
  δηλώνει πως:

 • Τό εύδαιμον τό ελεύθερον,τό δε ελεύθερον τό εύψυχον.
  σημαίνει :

 • Το μεν πυρ ο άνεμος, τον δε έρωτα η συνήθεια εκκαίει.
  σημαίνει :

 • Τό νικάν σ αυτόν πασών νικών πρώτη τε καί αρίστη.
  σημαίνει :

 • Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
  ή αλλιώς:

 • Το σκαμβόν ξύλον ουδέποτε ορθούν.
  δηλαδή:

 • Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται.
  από τον :

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη. -Δημοσθένης
  δηλώνει:

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη.
  σημαίνει :

 • Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε και ευδαιμονέσταται γίγνονται.
  σημαίνει :

 • Τοίς τολμώσιν ή τύχη ξύμφορος.
  σημαίνει :

 • Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.
  σημαίνει:

 • Τον καπνόν φεύγων, εις το πυρ ενέπεσον.
  λέγεται:

 • Τον ξύοντα δ' αντιξύνειν.
  σημαίνει:

 • Τούτ’ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον.
  δηλώνει πως:

 • Τράγον αμέλγεις.
  σημαίνει:

 • Τροχός τα ανθρώπινα
  δηλώνει:

 • Τρυγόνος λαλίστερος.
  σημαίνει:

 • Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.
  σημαίνει :

 • Τυφλώ διανεύεις.
  ή αλλιώς:

 • Τύχη μή πίστευε.
  σημαίνει :

 • Τω βίω μη μάχου.
  εννοεί πως:

 • Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους.
  σημαίνει :

 • Των έξεων δε τους επαίνους αρετάς λέγομεν.
  σημαίνει: