ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΝΑΓΚΗ"

 • Δεινής ανάγκης ουδέν ισχυρότερον.
  σημαίνει πως

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη.
  σημαίνει

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη. -Δημοσθένης
  δηλώνει

 • Χρεία διδάσκει, καν βραδύς τις η, σοφόν
  δηλώνει