ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΑΡΕΤΗ"

  • Τά επίπονα τών ηδέων μάλλον ηγού συντελείν είς αρετήν.
    σημαίνει

  • Των έξεων δε τους επαίνους αρετάς λέγομεν.
    σημαίνει