ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

 • Η άγαν ελευθερία ούκ είς άλλο τι ή είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν.
  σημαίνει

 • Η γάρ άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν.
  σημαίνει

 • Τήν ελευθερίαν ελοίμην ανθ ών έχω καί άλλων πολλών.
  σημαίνει

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη.
  σημαίνει

 • Υπέρ τής ελευθερίας μάχεσθαι.
  σημαίνει

 • Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.
  δηλώνει πως

 • Ελευθέρους αφήκε πάντας ο Θεός,ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκε.
  σημαίνει

 • Ελεύθερον αδύνατον είναι τόν πάθεσι δουλεύοντα καί υπό παθών κρατούμενον.
  από τον

 • Η γάρ άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις άγαν δουλείαν,μεταβάλλειν καί ιδιώτη καί πόλει.
  εννοείται

 • Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη. -Δημοσθένης
  δηλώνει