ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΥΤΥΧΙΑ"

 • Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
  σημαίνει

 • Ευτυχούντες ούκ επίστανται φέρειν (τήν ευτυχίαν.
  σημαίνει

 • Ευτυχών μέν μέτριος ίσθι, δυστυχών δέ φρόνιμος.
  σημαίνει

 • Θνητών όλβιος είς τό τέλος ουδείς.
  σημαίνει

 • Τίς ευδαίμων; Ο τό σώμα υγιής,τήν δέ τύχην εύπορος,τήν δέ ψυχήν ευπαίδευτος.
  σημαίνει

 • Τό εύ πράττειν ακόρεστον έφυ.
  σημαίνει

 • Τό εύδαιμον τό ελεύθερον,τό δε ελεύθερον τό εύψυχον.
  σημαίνει

 • Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.
  δηλώνει πως

 • Αγωγή τών πολιτών κυριώτατον καί μέγιστον πρός ευδαιμονίαν πόλεως.
  σημαίνει