ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΖΩΗ"

 • Αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.
  σημαίνει

 • Εκ του βίου κράτιστόν εστιν υπεξελθείν ως εκ συμποσίου, μήτε διψώντα, μήτε μεθύοντα.
  δηλαδή

 • Ζώμεν γαρ ουχ ως θέλομεν αλλ' ως δυνάμεθα.
  δηλώνει πως

 • Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.
  σημαίνει

 • Μηδένα πρό τού τέλους μακάριζε.
  σημαίνει

 • Ίνα μη φάγης σκόροδα, μηδέ κυάμους
  δηλώνει

 • Λύκος αετόν φεύγει.
  λέγεται

 • Τέλος όρα βίου.
  δηλώνει

 • Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον· ή μάθε παίζειν ή φέρε τας οδύνας.
  δηλώνει

 • Τούτ’ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον.
  δηλώνει πως

 • Λάθε βιώσας.
  δηλώνει

 • Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.
  ..

 • Τω βίω μη μάχου.
  εννοεί πως

 • Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.
  σημαίνει πως

 • Ζώμεν αλογίστως προσδοκούντες μη θανείν.
  εννοείται

 • Εκ γαίης γαρ πάντα και εις γην πάντα τελευτά.
  .

 • Ο βίος βραχύς η δε τέχνη μακρά.
  σημαίνει

 • Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος.
  σημαίνει