ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΚΟ"

 • Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
  δηλαδή

 • Κακόν κακού ου άπτεται.
  με άλλα λόγια

 • Εν μόνον αγαθόν είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την αμαθίαν.
  δηλαδή

 • Εχθρός δε καν καλά ποιήση, κακά έστιν.
  δηλώνει

 • Μή κακοίς ομίλει.
  σημαίνει

 • Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
  σημαίνει

 • Ως δυσπέλαστον αμαθία κακόν.
  σημαίνει

 • Κακού κόρακος κακόν ωόν.
  εννοεί πως

 • Μικρός κακό μέγα αγαθόν.
  σημαίνει

 • Τίκτει τοι κόρος ύβριν, όταν κακώ ανδρί παρείη.
  δηλαδή

 • Ουδείς εκών κακός.
  σημαίνει

 • Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα. Αυτή γάρ εστι ή τίκτει τάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.
  σημαίνει

 • Τη μεν ύδωρ φέρει, τη δε ετέρα το πυρ.
  λέγεται

 • Γυψ κόρακα εγγυάται.
  σημαίνει πως

 • Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.
  σημαίνει