ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ"

  • Ει μη ταχέως απολοίμεθα, ουκ αν εσώθημεν.
    εννοεί πως

  • Τη μεν ύδωρ φέρει, τη δε ετέρα το πυρ.
    λέγεται