ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΜΟΡΦΩΣΗ"

 • Πρώτον,οίμαι,τών έν ανθρώποις εστί παίδευσις.
  σημαίνει

 • Ανεωγμέναι Μουσών θύραι
  λέγεται

 • Άνθρωπος παιδεία κεκοσμημένος των ζώων κάλλιστον.
  δηλώνει

 • Απαντας ή παίδευσις ημέρους ποιεί.
  σημαίνει

 • Αναφαίρετο κτήμα εστί παιδεία βροτοίς.
  σημαίνει πως