ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΝΟΜΟΣ"

  • Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται.
    σημαίνει

  • Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε και ευδαιμονέσταται γίγνονται.
    σημαίνει