ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

  • Εστίαν τίμα.
    σημαίνει

  • Ο μή επαινών τήν εαυτού οικίαν,κτισθησομένης κεραμίδος αποκτενείται.
    σημαίνει