ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΑΙΔΕΙΑ"

 • Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
  σημαίνει

 • Παιδεία τοίς μέν νέοις σωφροσύνη,τοίς δέ πένησι πλούτος,τοίς δέ πλουσίοις κόσμος.
  σημαίνει

 • Παιδεύειν ούν ανθρώπους καί θείους απεργάζεσθαι.
  σημαίνει

 • Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.
  σημαίνει

 • Άνθρωπος παιδεία κεκοσμημένος των ζώων κάλλιστον.
  δηλώνει

 • Αγωγή τών πολιτών κυριώτατον καί μέγιστον πρός ευδαιμονίαν πόλεως.
  σημαίνει

 • Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι.
  σημαίνει

 • Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα. Αυτή γάρ εστι ή τίκτει τάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται.
  σημαίνει

 • Απαντας ή παίδευσις ημέρους ποιεί.
  σημαίνει

 • Αναφαίρετο κτήμα εστί παιδεία βροτοίς.
  σημαίνει πως

 • Ως φείδεται της βακτηρίας μισεί του εαυτού υιον.
  σημαίνει

 • Παιδεία ευτυχούσι μεν κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιο
  σημαίνει

 • Παιδία καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τα αγαθά φέρει
  σημαίνει

 • Παιδείαν κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς.
  σημαίνει πως

 • Παιδεία της μεν πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίους κόσμος
  δηλαδή