ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ"

  • Ινα τώ παραδείγματι φωτεινότερου ποιήσω τόν λόγον.
    σημαίνει

  • Ινα τώ παραδείγματι φωτεινότερου ποιήσω τόν λόγον.
    σημαίνει

  • Εν αλλοτρίοις παραδείγμασι παίδευε σαυτόν,καί απαθής τών κακών έση.
    σημαίνει