ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΛΟΥΤΟΣ"

 • Αμαλθείας κέρας.
  σημαίνει

 • Αργύρου κρήναι λαλούσιν.
  λέγεται για

 • Γάλα ορνίθων.
  εννοεί

 • Ού τό πλουτείν καλόν,αλλά τό έκ καλών πλουτείν.
  σημαίνει

 • Πλούτος άνευ αρέτας ούκ ασινής πάροικος.
  σημαίνει

 • Ίππος με φέρει, βασιλεύς με τρέφει.
  λέγεται

 • Ου παντός ανδρός ες Κόρινθον έσθ ο πλους.
  λέγεται

 • Αργυραίς λόγχαις μάχου, και πάντων κρατήσεις.
  δηλώνει

 • Ούτε ίππω χωρίς χαλινού ούτε πλούτω χωρίς λογισμού δυνατόν ασφαλώς χρήσασθαι.
  σημαίνει

 • Καλώς πένεσθαι μάλλον, ή πλουτείν κακώς.
  σημαίνει