ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΟΦΙΑ"

 • Μια μέρα δεν σε κάνει σοφό.
  στα αρχαία

 • Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
  σημαίνει

 • Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
  σημαίνει

 • Χρήσιμ ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
  σημαίνει

 • Αρχή σοφίας γνώσις αγνοίας.
  επίσης

 • Ήσυχος καιρώ σοφός.
  σημαίνει

 • Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.
  σημαίνει

 • Εάν μη ικανός φιλοσοφήση, ουδέ ποτέ έσται λέγειν περί ουδενός
  σημαίνει πως