ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΟΦΙΑ"

 • Μια μέρα δεν σε κάνει σοφό.
  στα αρχαία

 • Αμαθέστερον πως είπε και σαφέστερον.
  σημαίνει πως

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει

 • Κτήσαι μέν έν τή νεότητι ευπραξίαν, έν δέ τώ γήρα σοφίαν.
  σημαίνει

 • Πασά τε επιστήμη,χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής,πανουργία τις, καί ού σοφία φαίνεται.
  σημαίνει

 • Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
  σημαίνει

 • Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
  σημαίνει

 • Τό γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας ανθρωπίνης.
  σημαίνει

 • Χρήσιμ ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
  σημαίνει

 • Πενία δε σοφίαν έλαχε.
  δηλώνει

 • Αρχή σοφίας γνώσις αγνοίας.
  επίσης

 • Ιατρική σώματος νόσους ακέεται, σοφίη δε ψυχάν παθών αφαιρέεται.
  σημαίνει

 • Ήσυχος καιρώ σοφός.
  σημαίνει

 • Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.
  σημαίνει