ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΠΙΤΙ"

 • Ακλητί κωμάζουσιν εις φίλων φίλοι.
  σημαίνει πως

 • Γέρων βους απένθητος δομοίσιν.
  λέγεται για

 • Ο μή επαινών τήν εαυτού οικίαν,κτισθησομένης κεραμίδος αποκτενείται.
  σημαίνει

 • Οίκος φίλος, οίκος άριστος.
  δηλώνει

 • Νόμιζε την πατρίδα οίκον, τους δε πολίτας εταίρους.
  δηλώνει

 • Γυνή δε χρηστή πηδάλιον έστ οικίας.
  σημαίνει πως