ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ"

 • Αντί πέρκης σκορπίων
  σημαίνει πως

 • Αγαθή και μάζα μετ' άρτον.
  σημαίνει

 • Αν μη κρέα παρή στερκτέον τω ταρίχω.
  σημαίνει

 • Εάν μη κρέας παρή τάριχος στέργεται
  σημαίνει