ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ"

  • Αντί πέρκης σκορπίων
    σημαίνει πως

  • Αγαθή και μάζα μετ' άρτον.
    σημαίνει

  • Αν μη κρέα παρή στερκτέον τω ταρίχω.
    σημαίνει