ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΥΠΟΣΧΕΣΗ"

  • Πράττε μεγάλα μη υποσχόμενος μεγάλα.
    σημαίνει

  • πράττε μεγάλα μη υπισχνούμενος μεγάλα.
    σημαίνει

  • Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι.
    σημαίνει