ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΙΛΙΑ"

 • Ακλητί κωμάζουσιν εις φίλων φίλοι.
  σημαίνει πως

 • Ομοφροσύνη φιλίην ποιέει.
  σημαίνει

 • Πάντων κτισμάτων κράτιστόν εστι φίλος σαφής καγαθός.
  σημαίνει

 • Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι.
  ειπώθηκε από