ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΙΛΟΣ"

  • Κρίνει φίλους ό καιρός, ώς χρυσόν τό πύρ.
    σημαίνει

  • Φίλοις ευτυχούσι καί δυστυχούσιν ό αυτός ίσθι.
    σημαίνει

  • Εάν μη ικανός φιλοσοφήση, ουδέ ποτέ έσται λέγειν περί ουδενός
    σημαίνει πως