ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΙΛΟΣ"

 • Κρίνει φίλους ό καιρός, ώς χρυσόν τό πύρ.
  σημαίνει

 • Πάντων κτισμάτων κράτιστόν εστι φίλος σαφής καγαθός.
  σημαίνει

 • Φίλοις ευτυχούσι καί δυστυχούσιν ό αυτός ίσθι.
  σημαίνει

 • Οίκος φίλος, οίκος άριστος.
  δηλώνει

 • Τη μεν ύδωρ φέρει, τη δε ετέρα το πυρ.
  λέγεται