ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΧΡΟΝΟΣ"

 • Αεί τα πέρυσι βελτίω.
  εξήγηση

 • Από Ναννάκου.
  σημαίνει

 • Αγει είς φώς τήν αλήθειαν ό χρόνος.
  σημαίνει

 • Καιρόν γνώθι.
  σημαίνει

 • Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
  σημαίνει

 • Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
  σημαίνει

 • Χρόνος αληθείας πατήρ.
  σημαίνει

 • Χρόνος ό πάντων πρόγονος.
  σημαίνει

 • Χρόνου φείδου.
  σημαίνει

 • Μία ημέρα σοφόν ου ποιεί.
  σημαίνει

 • Οι καιροί ου μενετοί.
  σημαίνει

 • χρόνος δ' αμαυρεί πάντα και εις λήθην άγει
  λόγια έκφραση

 • Λύπης πάσης ιατρός γίνεται χρόνος.
  σημαίνει

 • Τι σοφώτερον; Χρόνος. Τα μεν γαρ εύρηκεν ούτος ήδη, τα δ' ευρήσει.
  σημαίνει

 • Ουκ αεί θέρος έσεται, ποιείσθε καλιάς
  σημαίνει